Mei 2005 Voortuinen
Op 26 mei jl. hebben een aantal bestuursleden een gesprek gehad met dhr. Van Eijk van gemeente De Bilt inzake de verkoop van snippergroen (waaronder de voortuinen in ’t Jagtplan). Door ons is in ieder geval aangegeven dat de prijs van € 75,- die de gemeente voor ogen heeft veel te hoog is. Naar aanleiding daarvan beraad de gemeente zich nog en worden er een aantal opties voorbereid. Daarop is nu het wachten. Misschien komt er voor de zomer nog een vervolggesprek. Wij zullen uiteraard geen beslissingen nemen. Voordat er keuzes gemaakt worden, gaan wij eerst de bewoners van ’t Jagtplan raadplegen.

Mei 2005 Inspectie groen met de gemeente
Op woensdagochtend 11 mei (hééél vroeg) heeft een afvaardiging van de wijkvereniging samen met dhr. Noorlander (gemeente de Bilt) de renovatie van het groen geïnspecteerd. Vorig jaar heeft ieder huis in de wijk ’t Jagtplan het plan van aanpak:  Groenrenovatieplan  ontvangen. Hierin heeft de gemeente a.d.h.v.  een indeling van vakken, haar plannen beschreven met de renovatie van het groen. Dit plan is samen met de KLANKBORDGROEP GROEN van de wijkvereniging tot stand gekomen. Geconcludeerd kan worden dat het snoeien en het heraanplanten in grote lijnen heeft plaats gevonden, ook de kap van enkele bomen, zoals in het plan staat vermeld, is gepland. Het verwijderen van puin en zwerfvuil; het verwijderen van de klimop in de bomen; het inrichten van de struinplekken met bosplantsoen en boomtakken e.d. heeft niet plaats gevonden. In onze wijk is geen sprake van A-status groen zoals beoogd is door de gemeente. Dhr. Noorlander neemt contact op met de betreffende partijen: UW groen, afdeling wegen gemeente de Bilt en Copijn om ook deze onderdelen in het plan uit te laten voeren voor de opening op 27 mei 2005.

Verder heeft de wijkvereniging aangekaart dat de voortuinen nog niet zijn gesnoeid ook al heeft de gemeente dit herhaaldelijk toegezegd. Afgesproken is dat op 12 en 13 mei de voortuinen, waar nodig, worden gesnoeid. Ook  is er gesproken over het aanplanten van de “spiegels” onder de bomen op het Meuteplein en de st. Hubertusplein. Hierop komt dhr. Noorlander nog terug.

De komende weken heeft de wijkvereniging nog meerdere keren contact met de gemeente om de voortgang te bespreken..

Mrt. 2005 Groenrenovatie
De firma Copijn is inmiddels begonnen met de groenrenovatie in onze wijk. De verwachting is dat de werkzaamheden van Copijn enkele weken in beslag nemen.

Feb. 2005 Voortuinen
Inmiddels hebben wij van u vele reacties ontvangen op onze vorige nieuwsbrief. Belangrijkste daarbij is de opmerking dat de genoemde bedragen in het voorstel richting college van Burgemeester en Wethouders (€ 75,-/m² voor voortuin, € 150,-/m² voor achtertuin) door velen van u veel te hoog worden gevonden. Op 7 februari jongstleden heeft er inmiddels een gesprek plaatsgevonden tussen de verantwoordelijke wethouder mevrouw Haak-Griffioen, de heer Boers van de afdeling Groen en een afvaardiging van ons bestuur. Tijdens dit gesprek hebben wij aangegeven dat de genoemde bedragen in ieder geval te hoog zijn. Deze opmerking wordt door mevrouw Haak meegenomen. Nu zijn we in afwachting van de definitieve besluitvorming. Wij blijven de ontwikkelingen op de voet volgen en zullen u via onze nieuwsbrieven op de hoogte houden.

Jan. 2005 Groen
Op 20 januari jl. heeft de heer Noorlander met aannemer Agterberg de situatie in onze wijk m.b.t. “groen” doorgesproken Aan de hand daarvan wordt de renovatie vastgesteld. Met de renovatie van het groen in de wijk wordt gestart zodra de renovatie van de wegen is opgeleverd. De verwachting is dat de werkzaamheden 2 à 3 weken duren en dat de renovatie groen voor het einde van de winterperiode is afgerond.

Jan. 2005 Verkoop voortuinen
Het voornemen van de gemeente om stukken groen in de gemeente aan de inwoners te verkopen is voor het eerst aan ons medegedeeld in de algemene ledenvergadering in november jongstleden. Ook voor ’t Jagtplan geldt dat de gemeente, ondanks het specifieke karakter van onze wijk, toch van plan is stukken groen te verkopen. De huidige stand van zaken is dat de juridische afdeling van de gemeente een algemeen advies betreffende de hele gemeente gaat uitbrengen richting het college van Burgemeester en Wethouders. Dit advies wordt waarschijnlijk eind februari door het college behandeld (niet in de gemeenteraad, deze wordt slechts geïnformeerd). Het advies houdt in dat elke afdeling binnen de gemeente de situatie beoordeelt en bepaalt welke stukken groen voor welk huis in aanmerking komen. Hierbij wordt een rijtje huizen als uitgangspunt genomen. Dat betekent ook dat de verkoop van de betreffende voortuinen alleen doorgaat als alle bewoners willen kopen.

In het advies worden de volgende prijzen voorgesteld:
- voortuin         € 75,- per m²
- achtertuin       € 150,- per m²
Deze prijzen zijn exclusief BTW, notaris- en kadasterkosten.

Als de gemeente dit advies goedkeurt, zullen eerst de verzoeken die al eerder zijn ingediend tot aankoop van groen aansluitend bij voor- of achtertuin, worden behandeld.
Wij hebben deze informatie pas net ontvangen. Onze eerste reactie is in ieder geval dat de genoemde prijzen erg hoog zijn. Graag willen wij uw mening hierover horen! Onze volgende bestuursvergadering staat gepland voor begin februari. Tijdens deze vergadering zullen wij bespreken hoe we de mening van de wijk snel kunnen inventariseren en hoe we richting de gemeente zullen reageren. Om een eerste indruk te krijgen van uw ideeën hierover, zien wij graag alvast uw reactie via onze e-mail wijkvereniging@t-jagtplan.nl. Uiteraard kunt u ook een van ons persoonlijk aanspreken.
Verdere informatie volgt.